فنی، مهندسی و صنعت

صنعت پتروشیمی ایران، فرصت ها و چالش ها
رویداد آنلاین

صنعت پتروشیمی ایران، فرصت ها و چالش ها

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این رویداد به پایان رسیده است