توسعه فردی

مدیریت ترس از سخنرانی - سانس۲
رویداد آنلاین

مدیریت ترس از سخنرانی - سانس۲

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • محمدحسین بلنداقبال | فن بیان و مهارت های ارائه
این رویداد به پایان رسیده است