آموزشی و تحصیلی

فن بیان در عمل - سانس ۲
رویداد آنلاین

فن بیان در عمل - سانس ۲

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • محمدحسین بلنداقبال | فن بیان و مهارت های ارائه
این رویداد به پایان رسیده است