آموزشی و تحصیلی

رابط کامپیوتری مغز محور، پلی میان طراحی انسـان محــور و محیـــط مجازی
رویداد آنلاین

رابط کامپیوتری مغز محور، پلی میان طراحی انسـان محــور و محیـــط مجازی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • Cogdesclub
این رویداد به پایان رسیده است