آموزشی و تحصیلی

مقدمه‌ای بر تحلیل بیبلومتریک فرا داده‌های اسناد علمی
رویداد آنلاین

مقدمه‌ای بر تحلیل بیبلومتریک فرا داده‌های اسناد علمی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • Cogdesclub
این رویداد به پایان رسیده است