علوم پایه

توسعه پایدار و تفکر سیستمی
رویداد آنلاین

توسعه پایدار و تفکر سیستمی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • توسعه پایدار و تفکر سیستمی
این رویداد به پایان رسیده است