روانشناسی

سخنرانی و پنل تخصصی: کاربست استعاره و تمثیل در مداخلات روانشناختی
رویداد آنلاین

سخنرانی و پنل تخصصی: کاربست استعاره و تمثیل در مداخلات روانشناختی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن روانشناسی ایران
این رویداد به پایان رسیده است