روانشناسی

روانشناسی فقط بالینی نیست؛ کارآفرینی در روانشناسی ورزش
رویداد آنلاین

روانشناسی فقط بالینی نیست؛ کارآفرینی در روانشناسی ورزش

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن روانشناسی ایران
این رویداد به پایان رسیده است