روانشناسی

فروید عصب شناس و فروید روانشناس: نگاهی مثبت به سیر تکاملی روانکاوی
رویداد آنلاین

فروید عصب شناس و فروید روانشناس: نگاهی مثبت به سیر تکاملی روانکاوی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن روانشناسی ایران
این رویداد به پایان رسیده است