روانشناسی

NIPبرنامه ریزی عصبی کلامی
رویداد آنلاین

NIPبرنامه ریزی عصبی کلامی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • برنامه ریزی عصبی کلامی( NLP)
این رویداد به پایان رسیده است