روانشناسی

شیوه های عملی مدیریت خشم
رویداد آنلاین

شیوه های عملی مدیریت خشم

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
این رویداد به پایان رسیده است