روانشناسی

روان زخم ها(التیام زخم های کودکی)
رویداد آنلاین

روان زخم ها(التیام زخم های کودکی)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انستیتو تروما ایران
این رویداد به پایان رسیده است