روانشناسی

یاد آر ز شمع مرده یاد آر : حافظه تاریخی و تروما در ایران
رویداد آنلاین

یاد آر ز شمع مرده یاد آر : حافظه تاریخی و تروما در ایران

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن روانشناسی ایران
این رویداد به پایان رسیده است