بسته ی اموزشی

شخصیت کاریزماتیک 2([جلسه دوم)
رویداد آنلاین

شخصیت کاریزماتیک 2([جلسه دوم)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • جذابیت و ارتباط موثر
این رویداد به پایان رسیده است