حضورذهن آنلاین

فاطمه عالی زاده بوسجینکارشناس ارشد روانشناسی عمومی

جلسه تشخیصی درعلت مشاوره وبررسی

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی