گروه درمانی پرستاران (۱۰ جلسه )حضوری

کلینیک روانشناسی دلوین

گروه درمانی "ويژه مراقبين سالمند" اين گروه درمانی،نوعی روان درمانی متشکل از "درمانگر وتسهيلگر "و ٨_١٢ شرکت کننده است. جلسات درمان گروهی يک بار درهفته و به مدت ١٢٠دقيقه تشکيل می شود.اعضای گروه دريک فضای امن وهمدلانه می توانند به مسائل خود بپردازند. به اين علت که می توان از گروه برای درمان های کوتاه و مقرون به صرفه سود جست ،کارايی زيادی در موقعيت های درمانی و پزشکی دارد . مشارکت کنندگان از طريق تعامل با ديگران در يک محيط مطمئن و پذيرنده اين فرصت رو پيدا می کنند که رفتارهای جديد را تجربه و بازخورد صادقانه ای را از ديگران راجع به اثرات رفتارشان دريافت نمايند . قوانين گروه: ازمهم ترين قواعدکلی اين گروه درمانی "رازداری "می باشد.اعضای گروه ازجمله درمانگروتسهيلگر نبايد محتوای جلسات را برای فردی بيرون از گروه بازگو کنند. گروه ازنوع بسته است.يعنی درطول جلسات فردجديدی به گروه وارد نمی شود. اگر فردتصميم به ترک گروه بگيرد،موظف است جلسه آخر را در گروه شرکت نمايد. فوايدگروه درمانی: ازفوايد اين گروه درمانی ميتوان به موارد زيراشاره کرد: گروه درمانی مراقبين سالمند امکان جلب حمايت و تشويق شدن از جانب ساير اعضای گروه را فراهم میکند .افراد حاضر در گروه با مشاهده ساير افرادی که تجارب و مشکلات مشابه خودشان دارند ،ديگر حس تنهايی پيدا نمیکنند . اعضای گروه همچون الگويی برای ساير اعضای گروه هستند .اعضای گروه با مشاهده عضوی که با موفقيت از عهده مشکلش برآمده ،اميد به بهبودی پيدا میکنند .پيشرفت هر عضو در حکم الگو و حامی برای سايرين عمل میکند .اين امر حس موفقيت و پيشرفت را تقويت میکند. گروه درمانی فرصت تعامل با ساير افرادی که دارای مشکل مشابهی هستند را در محيطی امن و حمايتی فراهم میکند . شرکتکنندگان میتوانند رفتارهای جديد را امتحان کرده ،ايفای نقش انجام داده و با سايرين تعامل برقرار نمايند.آنها در طول اين فرايند بازخوردهای ارزشمندی را ارائه کرده و دريافت میکنند و با نگرشهای ديگران آشنا شده و نگرش خودشان را مطرح مینمايند. اهداف: هدف اصلی گروه درمانی اين است که افراد بتوانند احساس هايی را که دارند شناسايی و تجربه کنند . شيوه های تاثير پيش فرض هايشان بر نحوه ی احساس ها و رفتارهايشان را درک کنند و طرق رفتاری جايگزين ديگری را تجربه کنند. ازاهداف ديگر می توان به افزايش آگاهی افراد از خودشان و ديگران و کمک به آنها در جهت روشن ساختن تغييراتی است که در زندگی مايل اند به آنها دست يابند و فراهم ساختن ابزارهای لازم برای انجام اين تغييرات می باشد. محوريات اين جلسه به شکل زير می باشد: _آشنايی باهيجانات _ايجادفضای همدلی _بازشدن آسيب پذيری ها _ترميم زخم ها _ارتباط باخود وخودترميمی می باشد. آدرس سایت https://delvinpsychology.com شماره تماس ۰۹۰۰۵۵۴۰۰۶۹

2 ساعت
گروهی
آدرس: تهران ، منطقه ۲، کوی نصر(گیشا) ، خیابان ناظریان قمی، نبش خیابان سیزدهم، روبه روی دبستان پسرانه ی صدر، پلاک ۹ ، ساختمان دنیز ، طبقه ۳ واحد ۱ ، شماره زنگ ۳۰۱
فارسی
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی