کوچینگ جرات مندی واقدام آنلاین

نیلوفر جدائیمدرس عزت نفس واعتمادبه نفس_کوچ جرات مندی واقدام

دراین جلسه به صورت کوچینگ ومنتورینگی به پاسخ سوالاتت میرسی واقدام هاجهت جرات ورزی شمابرای ایجادکسب وکار یا عملگرا شدن مشخص می شود.تارسیدن به قله درکنارتان هستیم.

45 دقیقه
فردی
پلتفرم اسکای‌روم
فارسی
8 جلسه برگزار‌شده
اشتراک گذاری مشاوره
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی