فیلم معنی شعر فارسی پنجم تا کاجستاندوره

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#فیلم#ابتدایی#محتوا#پنجم#فارسی
فیلم معنی شعر فارسی پنجم تا کاجستان

بلیت های دوره undefined

معنی شعر فارسی پنجم
بدون محدودیت زمانی
35,000 تومان
35,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
معنی شعر فارسی پنجم-copy
بدون محدودیت زمانی
35,000 تومان
35,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات

این فیلم به صورت mp4

ویژگی

معنی شعرفارسی پنجم به صورت درس به درس