جهاد تبیین در سند تحول بنیادینرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
جهاد تبیین در سند تحول بنیادین

بلیت‌ undefined

جهاد تبیین در سند تحول بنیادین-copy
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات جهاد تبیین در سند تحول بنیادین

جهاد تبیین در سند تحول بنیادین

سرفصل‌های جهاد تبیین در سند تحول بنیادین

فلسفه جهاد تبیین ‌در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ویژگی

اختصاصی

مخاطبین جهاد تبیین در سند تحول بنیادین

همه افراد