مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی منرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من

بلیت‌ undefined

مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
مقایسه سرمایه های کوله بارزندگی. من
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من

این وبینارباهدف اشنایی به ضرورت ونیاز طبیعی درمقایسه کردن خود بادیگری دررفع وشناسایی خطاهای شناختی موثرباشدمیتواند آسیب زاهم باشد،لذابایدروش مقایسه وهدف ونحوه  آن رادرجهت بهبود نتیجه شناخت ..

سرفصل‌های مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من

توشه های کوله بار زندگی  زندگی  

نگاهی به تعریف صفات شخصیتی ازروانشناسان روانشناسی شخصیت 

تفاوتهاوتشابهات مقایسه کردن 

نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر

هدف ازمقایسه کردن وضرورت ونحوه مقایسه کردن 

ویژگی

اهمیت مساله مقایسه کرندنها ولزوم رعایت نحوه ارایه درنقاط ضعف و توجه به پیامدهای مقایسه ها درزندگی فردی واجتماعی 

مخاطبین مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی من

عموم علاقمندان به مباحث روانشناسی ودانشجویان رشته روانشناسی