چگونگی ممیزی اقدامات منابع انسانی و برنامه ریزی سال ایندهرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
چگونگی ممیزی اقدامات منابع انسانی و برنامه ریزی سال اینده

بلیت‌ undefined

چگونگی ممیزی واحدهای منابع انسانی در پایان سال
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات چگونگی ممیزی اقدامات منابع انسانی و برنامه ریزی سال اینده

شناخت انواع مدل‌های بلوغ منابع انسانی

چگونگی ممیزی فرایندهای منابع انسانی

چگونگی تدوین گزارش عارضه‏‌یابی

چگونگی تعریف اقدامات بهبود

چگونگی تدوین گانت پروژه‏‌های بهبود