کارگاه زندگی تکاملی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#زندگی#باور#حيات#تکامل
کارگاه زندگی تکاملی

بلیت‌ undefined

ثبت نام رايگان
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
بلیت جدید
بدون محدودیت زمانی
250,000 تومان
250,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کارگاه زندگی تکاملی

باور به تکامل چه تحولی در نگرش ما به هستی ايجاد می‌کند؟

زندگی بر مبنای تکامل چه تغييری در رفتار ما ايجاد می‌کند؟

و اگر بخواهيم مبتنی بر تکامل بیانديشيم، چه باورهايی را باید کنار بگذاريم؟

سرفصل‌های کارگاه زندگی تکاملی

معرفی مفهوم زيستی تکامل

مفهوم غیرزيستی تکامل

سرچشمه باورهای تکاملی

فلسفه تکامل 

زندگی براساس تکامل زيستی

ویژگی

دوره تعاملی مقدماتی برای آشنایی با مفهوم تکامل زيستی و برساخت مفهومی از تکامل در ساحت غيرزيستی

مخاطبین کارگاه زندگی تکاملی

عمومی