کوچینگ گروهی پنج شنبه ها

بلیت‌ undefined

بلیت کوچینگ گروهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کوچینگ گروهی پنج شنبه ها

هر هفته پنج شنبه ها آموزش های طول هفته را مرور می کنیم و ب ابزارهای کوچینگی که آموخته ایم جلسات را کوچ می کنیم

سرفصل‌های کوچینگ گروهی پنج شنبه ها

گوش شنوا

سوالات قدرتمند

تغییر دیدگاه

ویژگی

پرسش و پاسخ

مخاطبین کوچینگ گروهی پنج شنبه ها

مخاطبان دوره آموزشی مهارت های کوچینگ