تدریس به صورت دور کاری ،از دانشجو تا دکتر رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
تدریس به صورت دور کاری ،از دانشجو تا دکتر

بلیت‌ undefined

تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
اتمام ظرفیت
رایگان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
رایگان
اتمام ظرفیت
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
اتمام ظرفیت
رایگان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
رایگان
اتمام ظرفیت
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
تدریس به صورت دور کاری،از دانشجو تا دکتر
اتمام ظرفیت
رایگان
سلام؛ هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم. شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان. به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود
رایگان
اتمام ظرفیت
ویدیو معرفی رویداد

توضیحات تدریس به صورت دور کاری ،از دانشجو تا دکتر

سلام؛هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد.بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم.شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان.به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود

سرفصل‌های تدریس به صورت دور کاری ،از دانشجو تا دکتر

سلام؛هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد.بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم.شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان.به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود

ویژگی

سلام؛هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد.بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم.شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان.به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود

مخاطبین تدریس به صورت دور کاری ،از دانشجو تا دکتر

سلام؛هوش مصنوعی روشی نوین در تمام سطوح ایجاد کرده خصوصا در بخش آموزش تا۲۰۲۵ ،۴۸٪ آموزش در جهان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد.بنده فرهنگی هستم با ۲۹ سال سابقه و مدرس دانشگاه و مدرس در فضای مجازی با درآمد بسیار خوب .این نوع تدریس بسیار به صرفه است (ترافیک خیابان،خودرو،بنزین،شلوغی،تصادف،دیر رسیدن،حضور در کلاسهایی با مخاطبان بی انگیزه،مالیات،استرس و....) هیچکدام از اینها را ندارم.شما در هر سطحی وهر رشته ایی از دانشگاه هستید ویا همکار فرهنگی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی و... هستید این امکان فراهم هست برای تدریس شما با انتخاب برگزاری کلاس مجازی در ساعت مورد نظر خودتان.به همین شماره اس دهید تا آدرس ثبت نام ارسال شود