توانمندی منرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#موفقیت#توسعه_فردی#توانمندی#خود#توانایی
توانمندی من

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات توانمندی من

عملاً چیزی که اندازه گیری شده توانمندی نیست، بلکه استعداد شخص است. با این وجود به جای آنکه آنرا استعدادیاب بنامد، توانمندی یاب نامید. چون هدف این است که توانمندی واقعی را به وجود آوریم. به عبارت دیگر استعداد همان توانمندی بالقوه و استفاده نشده است.