مدیریت انسان ها رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:مدیریت
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#توسعه_فردی#مدیریت#منابع_انسانی#اداری#کنترل#مدیران_برتر#دکتر_کامران_رخشانی#امور_اداری#انسان_ها
مدیریت انسان ها

بلیت‌ undefined

زود هنگام (10 نفر اول)
بدون محدودیت زمانی
40,000 تومان
40,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
عادی
بدون محدودیت زمانی
85,000 تومان
85,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مدیریت انسان ها

مدیران هرروزه با توصیه های زیادی که از سوی مشاوران، اساتید دانشگاه، روزنامهنگاران و غولهای مدیریت جهان در مورد مدیریت پرسنل مطرح میشود، بمباران میشوند. بسیاری از این توصیه ها، مبتنی بر اندیشه بوده و ارزشمند هستند. اما حجم زیادی از آنها، بیش از حد عمومی، مبهم، ناسازگار و سطحی هستند. برخی از آنها، کاملا  اشتباه هستند. تعداد این توصیه ها، هر روز بیشتر و بیشتر میشود و تنها چیزی که در آنها کاهش مییابد، کیفیتشان است.

این دوره با اشاره به یک سری اصول به شما می آموزد که چکگونه افراد را مدیریت کنید.

سرفصل‌های مدیریت انسان ها

اصل :۱ خصوصیات فردی را فراموش کنید، به رفتار توجه کنید.

اصل :۲ معرفی واقع بینانه شغل: جز واقعیات چیزی نگویید.

اصل :۳ نکاتی برای انجام بهتر مصاحبههای شغلی

اصل :۴ استعداد مهم است! در صورت تردید، همیشه فرد تیزهوشتر را انتخاب کنید.

اصل :۵ بیش از حد به معرفها اتکا نکنید.

اصل :۶ انسانهایی که از خودآگاهی باالتری برخوردارند، بهترند.ا

صل :۷ کارمندانی را انتخاب کنید که با فرهنگ سازمانتان سازگارند. ممکن است کارمند خوب من، کارمند بد شما باشد.

اصل :۸ معارفهی کارمندان جدید را به درستی مدیریت کنید.

اصل :۹ چرا امروزه بسیاری از کارکنان انگیزهی کافی ندارند؟

اصل:۱۰ کارمندان راضی، الزاماً عملکرد بهتری ندارند.

اصل :۱۱ همین که بگویید:»بیشترین تالشتان را بکنید« باعث نمیشود کارمندان بیشترین تالششان را بکنند!

اصل :۱۲ همه دوست ندارند که در هدف گذاری شرکت کنند.

اصل :۱۳ تمرکز جریان فکری: ویژگی کارمندان حرفهای

اصل :۱۴ در هنگام بازخورد دادن، از رفتارها انتقاد کنید، نه از اشخاص

اصل :۱۵ همان رفتاری را مشاهده میکنید که به آن پاداش دادهاید.

اصل :۱۶ همه چیز نسبی است!

اصل :۱۷ روشهای ایجاد انگیزه در کارمندان کممهارت و دارای حقوق پایین.

اصل :۱۸ برای دستیابی به حداکثر عملکرد، همه چیز در انگیزه خالصه نمیشود.

اصل :۱۹ پایه و اساس رهبری، اعتماد است.

اصل :۲۰ همه چیز در »تجربه« خالصه نمیشود.

اصل :۲۱ اکثر انسانها »فکر می کنند« ویژگیهای یک رهبر خوب را میدانند.

اصل :۲۲ رهبران اثربخش میدانند که موضوعات را در چه چارچوبی بیان کنند.

اصل :۲۳ همان چیزی را به دست میآورید که انتظارش را دارید.

اصل :۲۴ کاریزما، آموختنی است!

اصل :۲۵ دیگران را به خودتان وابسته کنید.

اصل :۲۶ سبک رهبری خود را با شرایط فرهنگی تطبیق دهید.

اصل :۲۷ وقتی که رهبری مهم نیست.

اصل :۲۸ گوش دادن با شنیدن فرق دارد.

اصل :۲۹ از کانال ارتباطی مناسب استفاده کنید.

اصل :۳۰ به شبکهی غیر رسمی تبادل اطالعات، گوش فرا دهید.

اصل :۳۱ مردان و زنان به شیوههای متفاوتی ارتباط برقرار میکنند.

اصل :۳۲ رفتار شما، مؤثرتر از گفتار شماست.

اصل :۳۳ چه کنیم تا فعالیت تیمها اثربخشتر شود؟

اصل :۳۴  ۲+۲ همیشه ۴ نمیشود!

اصل :۳۵ یک میوه ی فاسد، برای خراب کردن یک جعبه میوه کافی است!

اصل :۳۶ ما با هم برابر نیستیم: موقعیت مهم است!

اصل :۳۷ هر کسی به درد کار تیمی نمیخورد. 

اصل :۳۸ بحث تعارض

اصل :۳۹ همرنگ جماعت شدن، یک خطر جدی برای گروه است.

اصل :۴۰ چگونه تعارضات بین کار و زندگی را کاهش دهیم؟

اصل :۴۱ بحث مذاکره، بحث برد و باخت نیست.

اصل :۴۲ بسیاری از کارکنان، در شغل خود در پی چالش نیستند.

اصل :۴۳ چهار اصل در طراحی شغل که کارایی کارکنان را افزایش میدهد.

اصل :۴۴ ارزیابی ساالنه عملکرد: وقتی خوب است که کسی تعجب نکند!

اصل :۴۵ من را متهم نکنید!

اصل :۴۶ بحث نظام ارزیابی ۳۶۰ درجه: هرچه بیشتر بهتر!

اصل :۴۷ اکثر آدمها، در مقابل تحولی که جیبشان را متحول نکند، مقاومت میکنند!

اصل :۴۸ به نسل قدیم نمیتوان راه حل جدید آموخت!

اصل :۴۹ با مشارکت دادن دیگران، مقاومت آنها در برابر تغییر را کاهش دهید.

اصل :۵۰ نخستین تأثیرات شما بر طرف مقابل، خیلی مهم است.

اصل :۵۱ انسانها کامالً منطقی نیستند: احساسات آنها را فراموش نکنید.

اصل :۵۲ تغییر کارکنان می تواند چیز خوبی باشد.

اصل :۵۳ مراقب راهحلهای زودبازده باشید!

ویژگی

در این دوره مباحث  اصل کاربردیمدیریت بر انسان ها را به صورت کاربری و اجرائی به شما آموزش داده می شود.

مخاطبین مدیریت انسان ها

این دوره مناسب چه کسانی است ؟ مدیران و کسانی که عالقمند هستند روزی در موقعیت یک مدیر قرار گیرند از مدیران ارشد تا کسانی که قرار است در آینده سرپرست شوند.