نشست علمی/افراد یا نیازویژه/امین مهدی پور رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
نشست علمی/افراد یا نیازویژه/امین مهدی پور

بلیت‌ undefined

افراد با نیاز ویژه
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نشست علمی/افراد یا نیازویژه/امین مهدی پور

ارائه پاور و ژورنال