چراتاکتیکهاوتکنیکهادر زندگی ؟!! رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

روانشناسی

هشتگ‌ها
#زندگی_#تکنیکهای_#تاکتیکها_#چراوچگونه؟_
چراتاکتیکهاوتکنیکهادر زندگی ؟!!

بلیت‌ undefined

چرا اصول تاکتیکها وتکنیکها درزندگی؟!!
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات چراتاکتیکهاوتکنیکهادر زندگی ؟!!

این رویدادباهدف آشنایی به اصول هدفهای تکنیکهاوتاکتیکهای موفق آمیز وماندنی درزندگی به بررسی گزارده میشود.

سرفصل‌های چراتاکتیکهاوتکنیکهادر زندگی ؟!!

مفهوم نظری و عملی تاکتیک و تکنیک درزندگی

دیدگاه کاربردی درچگونگی تامین نیازها

روشها و فنون ولزوم داشتن و نداشتن آن

انگیختگی وموانع درتکنیکهای خلاق

کاربرد مهارتها باکدام ابزارها

ویژگی

ازجمله ویژگی موضوع ومحتوای  این وبینارعلاوه برارایه نظریه های کاربردی تخصصی از  روانشناسی قابل استفاده برای عامه شرکت کنندگان جنبه کاربردی دارد.

مخاطبین چراتاکتیکهاوتکنیکهادر زندگی ؟!!

عموم دانشجویان رشته های روانشناسی وکلیه علاقمندان به مباحث روانشناسی