نشاط درونی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#نشاط#شادمانی#حس_خوب#نشاط_درونی
نشاط درونی

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نشاط درونی

شادی و نشاط، یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است. شادی، ضرورتی است که به زندگی معنا میبخشد و عاملی است که به روح و روان انسان این توانایی را میدهد که در مسیر کمال و تعالی خود بکوشد و بتواند بر سختیها و مشکالت این راه چیره شود و از این تالش خود لذت ببرد. چه کسی را میتوان یافت که ادعا کند زندگی بـدون شـادی و نشاط قابل تحمل اسـت یا در زندگی خـود به شـادی نیازمند نیست؟ اسـاس جهان هستی و پدیدههای آن، به گونهای طراحی شدهاند که در آدمیشادی و نشاط ایجاد کنند. بهار با طراوت، صبح پرلطافت، طبیعت با ظرافت، آبشارهای زیبا، گلهای رنگارنگ، محبت و هـزاران آفریده دیگر، همه و همه، شادیآور و لذت بخش است.