مدلسازي فرآيندهاي سازمان-استاندارد BPMN2-نرم افزار Visual_Paradigm16.2

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#BPMN2#بهرام_ناجدي#Value_Chain#Business_Process_Management#SAP#Visual_Paradigm16.2#BPM#فرآيند#BPMBOK#مديريت
مدلسازي فرآيندهاي سازمان-استاندارد BPMN2-نرم افزار Visual_Paradigm16.2
توضیحات

يكي از مهمترين شاخصهاي مالي ارزيابي موفقيت يك سازمان كه بيانگر قدرت رقابت پذيري سازمان نيز ميباشد، شاخص حاشيه سود سازمان (Profit Margine)است. اصولاً هر بنگاه اقتصادي (دولتي/خصوصي)، به دنبال افزايش سوددهي در سازمان بر اساس ظرفيت و منابع آن است. كليه بنگاههاي اقتصادي در دنيا داراي دو خروجي اساسي هستند كه تحت عنوان Product و Service ناميده ميشوند. به منظور ايجاد كالا/خدمت در سازمانها اشراف به عمليات سازمان الزامي است. كليه عمليات سازمان در قالب دو نوع فانكشن گروه بندي ميگردند. Project  و Process . در موضوع پروژه ها علم مديريت پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد(PMBOK). در ارتباط با فرآيندها علم مديريت فرآيند مطرح ميباشد(BPMCBOK). به زبان ساده تر بايد بتوانيم كليه گردش كارها/فرآيندهاي سازمان را بر اساس يك منطق استاندارد ، شناسايي و مديريت كنيم. اين اصل پايه و اساس مديريت كسب و كار و ايجاد يك نظام رقابتي در بنگاههاي اقتصادي جهت همسويي با اهداف استراتژيك سازمان ميباشد. 

دراين دوره آموزشي سعي ميگردد كه در ابتدا ضمن ارائه تعاريف و مفاهيم مديريت فرآيندهاي سازمان، مدلهاي مرجع مديريت فرآيند از جمله شركت SAP(به عنوان بزرگترين ارائه كننده راهكارهاي ERP) و نيز APQC و انجمن متخصصين مديريت فرآيند آمريكا(ABPMP) تشريح گردند. در ادامه از ديدگاه يك پروژه نظام طبقه بندي فرآيندها(Value_Chain)، شناسائي و مدلسازي فرآيندهاي سازمان، زبان استاندارد مدلسازي فرآيندها تحت عنوان BPMN2 تشريح ميگردد. به منظور آشنائي عملي فراگيران با استاندارد مورد نظر،يك فرآيند نمونه ارائه و در طي دوره سعي ميگردد كه از طريق نرم افزار Visual_Paradigm16.2 ، نسبت به ايجاد اطلاعات پايه سازماني جهت مدلسازي فرآيندها و نيز ساخت فرآيند نمونه با استاندارد bpmn2 اقدام گردد. درادامه ضمن تخصيص فرآيند عملياتي به جايگاه زنجيره ارزش، انواع گزارشات و خروجيها، ماتريسها(RACI، CRUD)، خروجي html و نيز ساير نيازمنديها ايجاد ميگردد. 

دراين دوره آموزشي سعي ميگردد تا با ديدگاه اجرائي ، عمليات شناخت و مدلسازي فرآيندهاي سازمان  و ايجاد بستر پايه براي ساير عمليات ازجمله مكانيزاسيون، طراحي داشبوردهاي فرآيندي، تجزيه و تحليل فرآيندهاي، BPR و نيز ساير اقدامات انجام شوند.

سرفصل

- تعاريف و مفاهيم و اصول مديريت فرآيندهاي سازمان 

- مقدمه ای بر مدیریت فرایندهای سازمان

 - عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 - مزاياي حاصل از مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار

 - اهميّت مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار؟ 

- نقاط كليدي در تاريخچه مديريت فرآيندها 

- چالشهای مدیریت فرایندهای کسب وکار

- مدیریت فرآیند محور 

- سازمان فرآیندی 

- RACI چارت 

 - حوزه های مدیریت فرآیندهای سازمان

 - چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان

- استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان 

- طبقه بندی فرایندهای سازمان Value Chain 

- مدلهاي مرجع فرآيندهاي سازمان ، SAP Solution Composer ، APQC، VRM

- زبان استاندارد BPMN2

- ساخت فرايند نمونه و تشريح اجزاء فرآيند 

- بيان قواعد و قوانين مدلسازي بر اساس رلها،ارتباطات رخدادها، فعاليتها، استانداردهاي مدلسازي، بررسي و تحليل نمودارها 

- ویژگیهای مشتری داخلی/خارجی فرآیند 

- اقلام داده و ارتباطات داده ای مابین اشیأ 

- متد مدلسازی محدوده فرآیند، قواعد شکست فرآیندها 

- تعریف ارتباطات خارجی رلهای سازمان

 - آغاز، پایان و ارتباطات فعالیتهای فرآیند

 - ویژگیهای زیرفرآیندها 

- ویژگیهای رخدادهای شروع و پایان 

- ویژگیهای رخدادهای میانی

- تشريح ابزار مدلسازي فرآيندها، تشريح اجزاء نرم‌افزار بر اساس منو استاندارد، جايگاه نرم‌افزار مدلسازي در چرخه عمر مديريت فرآيند 

- ايجاد يك پروژه نمونه جهت كار تيمي، تشريح روش استفاده از نرم‌افزار جهت تهيه مدل 

- تهيه و ساخت مدل نمونه بر اساس‌ نرم‌افزار منتخب(جهت مدلسازي با ابزار BPMN نرم‌افزار Visual Paradigm در نظر گرفته شده است) 

- بررسي ارتباطات مدلهاي تهيه شده با معماري بنگاه 

- تشريح جايگاه ابزار در چرخه عمر مديريت فرآيند و مقايسه با ابزار BPMS 

- تشريح انواع مدلهاي قابل ساخت در نرم افزار Visual Paradigmاز جمله مدل زنجيره ارزش، مدل فرآيند، چارت سازماني ، مدل نمودار ارتباطات ماهيتها، و...........

- تشريح اجزاء مدلسازي BPMN 

- Animation  و Simulation فرآيندها

- بررسي گزارشات، ماتريسها و خروجيهاي قابل دريافت از ابزار مدلسازي فرآيند RACI ، CRUD

 - بررسي نمونه شناسنامه فرآيندهاي كاربردي در سازمان

 - بررسي راهكارهاي مكانيزاسيون BPMS، ERP 

- نمايش فرايند مكانيزه شده نمونه از مرحله طراحي فرايند و نمايش صفحات مكانيزه شده بر اساس فعاليتهاي فرآيند

ویژگی

ويژگيهاي اصلي دوره آموزشي به شرح زير قابل ذكر است.

1- آموزش چرخه عمر مديريت فرآيند بر اساس ديدگاه شركت SAP تحت عنوان AVE: ARIS Value Engineering

2- آموزش نرم افزار مدل مرجع شركت SAP  تحت عنوان Solution Composer 

3- آموزش المانهاي BPMN2 به صورت عملي

4- ساخت فرآيند نمونه و تهيه زنجيره ارزش

5- آموزش نرم افزار مدلسازي فرآيند Visual_Paradigm16.2

6- آموزش ايجاد خروجي html جهت كاهش نيازمندي به نرم افزار وايجاد خروجي در محيط وب

7- Animation  و Simulation 

مخاطبین

مخاطبين دوره آموزشي مديريت فرآيندهاي سازمان :

1- مهندسي صنايع

2- مديريت صنعتي

3- كارشناسان حوزه مديريت فرآيندهاي سازمان 

4- مسئولين حوزه طرح و برنامه سازمان 

5- مديران و مسئولين واحدهاي سازماني