هیجان در مسیر آگاهیرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#توسعه_فردی#آگاهی#هیجانی#هیجان#هیجان_در_مسیر_آگاهی#ذهن_آگاهی
هیجان در مسیر آگاهی

بلیت‌ undefined

دریافت فایل صوتی رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات هیجان در مسیر آگاهی

آگاهی، مفهومی نسبی است. می‌تواند بر حالتی درونی متمرکز شود، مثلاً حسی احشایی؛ یا از راه ادراک سوهشی بر رویدادهای خارجی متمرکز شود. هر کس روزانه تجربه‌های آگاهانهٔ فراوانی دارد؛ برای نمونه آگاهی از گل قرمزی که در باغچهٔ حیاط است؛ یا صدای هواپیمایی که در آسمان در حال پرواز است؛ یا مزهٔ شکلاتی که روی زبان فرد است. نمونهٔ نخست از سنخ تجربهٔ آگاهانهٔ دیداری، دومی شنیداری و سومی چشایی است. هر یک از این تجربه‌های آگاهانه «خصیصهٔ پدیداری» (phenomenal character) دارند، به این معنی که کیفیت (quality) خاصی برای تجربهٔ آن‌ها وجود دارد.