رویداد آزمایشی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
رویداد آزمایشی

بلیت‌ undefined

روز اول
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات رویداد آزمایشی

روز اول

سرفصل‌های رویداد آزمایشی

روزاول

ویژگی

روز دوم        

مخاطبین رویداد آزمایشی

همه ی همکاران