معنا درمانی در اندیشه های مولانارویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#معنا_درمانی#اندیشیدن#مولانا
معنا درمانی در اندیشه های مولانا

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات معنا درمانی در اندیشه های مولانا

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشیی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی سالمندان انجام شد. روش پژوهش, تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. نمونه پژوهش شامل 66 نفر (46 زن و 20 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده, از میان سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سالمندان روزانه بهزیستی شهرستان ساری انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه آزمایشی (دو گروه) و کنترل جایگزین شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی استفاده شد. برای گروه آزمایشی اول, معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا طی 8 جلسه 75 دقیقه ای آموزش داده شد و برای گروه آزمایشی دوم, درمان پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه 75 دقیقه ای ارائه شد و در این مدت گروه کنترل, هیچ گونه مداخله ای دریافت نگردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد که معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا و درمان پذیرش و تعهد, موجب افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در سالمندان می شود, همچنین, یافته ها نشان داد بین اثربخشی دو گروه معنادرمانی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی سالمندان, تفاوت معناداری وجود ندارد. این نتایج می توانید پشتوانه ای برای به کارگیری معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا و درمان پذیرش و تعهد, در کنار دوره های توان بخشی روانشناختی برای سالمندان باشد.