توسعه فردی

کارگاه آنلاین فن بیان کاربردی
رویداد آنلاین

کارگاه آنلاین فن بیان کاربردی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • محمدحسین بلنداقبال | فن بیان و مهارت های ارائه
این رویداد به پایان رسیده است