توسعه فردی

ادراک | چطور دنیا را درک می‌کنیم؟
رویداد آنلاین

ادراک | چطور دنیا را درک می‌کنیم؟

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • محمدحسین بلنداقبال | فن بیان و مهارت های ارائه
این رویداد به پایان رسیده است