توسعه فردی

در مسیر موفقیت ( جلسه دوم) : باور و نگرش مثبت و تاثیر آن بر موفقیت
رویداد آنلاین

در مسیر موفقیت ( جلسه دوم) : باور و نگرش مثبت و تاثیر آن بر موفقیت

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • صدف موفقیت
این رویداد به پایان رسیده است