توسعه فردی

روبرو شدن قدرتمندانه با نه گفتن و نه شنیدن
رویداد آنلاین

روبرو شدن قدرتمندانه با نه گفتن و نه شنیدن

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • موسسه برنامه خلق فرصت
این رویداد به پایان رسیده است