فنون مذاکره و مهارت های نرم در زندگی زناشویی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
فنون مذاکره و مهارت های نرم در زندگی زناشویی

بلیت‌ undefined

فنون مذاکره مهارت های نرم در زندگی زناشویی
بدون محدودیت زمانی
150,000 تومان
150,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
فنون مذاکره مهارت های نرم در زندگی زناشویی
بدون محدودیت زمانی
671 باقی‌مانده
رایگان
بدون کاربرگ و فایل ها و بدون گواهینامه
رایگان
671 باقی‌مانده
بدون محدودیت زمانی

توضیحات فنون مذاکره و مهارت های نرم در زندگی زناشویی


فسمت اول

عنوان: آشنایی و تبیین راهبردهای اثربخش مذاکرات پیشبردی زوجین
-شناسایی ضرورت مذاکره و تدوین اهداف مذاکره زوجین
-سناریوسازی و برنامه ریزی مذاکره زوجین
-اصول و تکنیک های کلیدی مذاکره زوجین
-ملاحظات حقوق شهروندی زوجین در فرآیند مذاکره


1. مهارت های نرم در ارتباطات زوجین و غنی سازی روابط
_تبیین مفهوم و اهمیت ارتقای مهارت های نرم
  

2. کاربست مهارت های نرم در زندگی زوجین
   - کاربرد مهارت های نرم در تعاملات زوجین
   - چگونگی توسعه مهارت های نرم برای زوجین

3. مهارت های اصلی تعاملات مثبت و غنی سازی روابط زوجین
   - مهارت های ارتباطی (گوش دادن فعال، بیان مؤثر)
   - مهارت های هیجانی (همدلی، تنظیم هیجان)
   - مهارت های شناختی (حل مسئله، تفکر انتقادی)
   - مهارت های رفتاری (مدیریت تعارض، اعتماد و صمیمیت)


سرفصل‌های فنون مذاکره و مهارت های نرم در زندگی زناشویی

تبیین مهارت های نرم

کاربست مهارت های نرم در زندگی زوجین

مهارت های اصلی تعاملات مثبت روابط زوجین

فنون رفتاری حل تعارض زوجین

تکنیک های ارتباط موثر  و فعالانه ی زوجین


ویژگی

ارتقای توافق و مذاکره زوجین


مخاطبین فنون مذاکره و مهارت های نرم در زندگی زناشویی

ورکشاپ عمومی جهت زوجین

درمانگران

کارورزان

مددکاران

وکلای حقوق خانواد