سید جواد مرتضوی

سید جواد مرتضوی

مدیر منابع انسانی

12دنبال شده

5دنبال کننده

رویداد ها

دوره ها