توسعه فردی

نقش کوچینگ در ارتقای فردی
رویداد آنلاین

نقش کوچینگ در ارتقای فردی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی با کوچینگ
این رویداد به پایان رسیده است