مدیریت و علوم انسانی

پرونده خوانی دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری با موضوع فسخ پیمان
رویداد آنلاین

پرونده خوانی دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری با موضوع فسخ پیمان

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مدرسه حقوق مهندسی/وکیل تمیمی
این رویداد به پایان رسیده است