مدیریت و علوم انسانی

استخدام و نگهداشت دهه هشتادي ها(گفتگو محور)
رویداد آنلاین

استخدام و نگهداشت دهه هشتادي ها(گفتگو محور)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گفتمان منابع انسانی ایران
این رویداد به پایان رسیده است