مدیریت و علوم انسانی

ویژگی های نظام آموزشی مبتنی بر استاندارد  ISO10015/2019
رویداد آنلاین

ویژگی های نظام آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO10015/2019

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گفتمان منابع انسانی ایران
این رویداد به پایان رسیده است