مدیریت و علوم انسانی

بایسته های تشریفات برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تجاری
رویداد آنلاین

بایسته های تشریفات برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تجاری

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • عدل آتیه
این رویداد به پایان رسیده است