مدیریت و علوم انسانی

دغدغه ما برای تغییر (جلسه دوم)
رویداد آنلاین

دغدغه ما برای تغییر (جلسه دوم)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • خانه دختران محیا
این رویداد به پایان رسیده است