مدیریت

تدوین شناسنامه شغلی(هی گروپ) با تاکید بر تست هالند و نئو
رویداد آنلاین

تدوین شناسنامه شغلی(هی گروپ) با تاکید بر تست هالند و نئو

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گفتمان منابع انسانی ایران
این رویداد به پایان رسیده است