توسعه فردی

کوچینگ مسیر شغلی چیست؟
رویداد آنلاین

کوچینگ مسیر شغلی چیست؟

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • راهنمای انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی
این رویداد به پایان رسیده است