چطوری سال ۱۴۰۳ را به سال متفاوت و رضایت بخش تبدیل کنمرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

چطوری سال ۱۴۰۳ را به سال متفاوت و رضایت بخش تبدیل کنم

بلیت‌ undefined

رایگان
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات چطوری سال ۱۴۰۳ را به سال متفاوت و رضایت بخش تبدیل کنم

در راستای بهبود کیفیت زندگی دوره زیر طراحی شده که در مورد تعاملات هدف گذاری و ارزشهای زندگی صحبت خواهد شد

مخاطبین چطوری سال ۱۴۰۳ را به سال متفاوت و رضایت بخش تبدیل کنم

عموم افراد